THÔNG TIN CẬP NHẬT

Website liên kết

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

LIÊN KẾT

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Đình Quý)
 • (Trương Thanh Lam)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 1 thành viên
 • mai thị phượng
 • Thời tiết

  DANH NGÔN

  HOA SEN

  ẢNH ĐẸP

  Gốc > VĂN BẢN PHÁP QUY - BIỂU MẪU > Văn bản Sở GD-ĐT >

  QUY CHẾ, TIÊU CHUẨN THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019. QUY ĐỊNH XÉT KỶ NIỆM CHƯƠNG "VSNGD"

  Các Quy chế, quy định, tiêu chuẩn thi đua, kỷ niệm chương "Vì Sự nghiệp giáo dục".

  Xem, tải tại đây:

  2077_HD-SGDDT_12-09-2018_Huong dan cong tac thi dua-khen thuong nam hoc 2018- 2019.pdf

  2172_SGDDT-VP_12-10-2017_Ve viec huong dan thuc hien sang kien nganh GDDT Tay Ninh nam hoc 2017-2018.pdf

  66_2015_QD-UBND_31-12-2015_Quyet dinh Ban hanh ve hoat dong sang kien tinh Tay Ninh

  43_2018_QD-UBND_30-03-2018_Quyet dinh Sua doi-bo sung mot so dieu cua Quy dinh ve hoat dong sang kien tinh Tay Ninh Ban hanh QD 66_2015_QD-UBND ngay 31-12-2015 cua UBND tinh.PDF

  Mau kem theo_QD sua doi Quyet dinh 66_2015_QD-UBND ngay 31-12-2015 cua UBND tinh Tay Ninh.doc

  3046_QD-SGDDT_07-12-2018_Quyet dinh Ban hanh quy che ve cong tac thi dua-khen thuong Nganh giao duc va Dao tao Tay Ninh.pdf

  3047_QĐ-SGDDT_07-12-2018_Quyet dinh ve viec ban hanh quy dinh tieu chuan thi dua nam hoc 2018-2019.pdf

  HUONG DAN THUC HIEN SANG KIEN.pdf

  MAU DANG KY THI DUA BAO CAO THANH TICH 2018-2019

           CÁC BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA TỪNG ĐỐI TƯỢNG

  1 GỐC Bang diem tieu chuan thi dua truong thpt TN 18-19.doc

  MAU 1  Bang tu danh gia tieu chuan thi dua GIAO VIEN.doc

  MAU 2  Bang tu danh gia tieu chuan thi dua GIAO VIEN+GVCN.doc

  MAU 3 Bang tu danh gia tieu chuan thi dua GV-TT-TP-PCTCĐ-PBTDOAN.doc

  MAU 4 Bang tu danh gia tieu chuan thi dua  LIEN TICH.doc

  MAU HUONG DAN CACH CHO DIEM  thi dua GIAO VIEN.doc

  MAU 5 Bang tu danh gia tieu chuan thi dua GV-TP-P.CTCĐ-GVCN.doc

  MAU 6 Bang tu danh gia tieu chuan thi dua NHAN VIEN.doc

  Mau_Bien ban xep loai thi dua to 2018-2019.doc

  - Hồ sơ thi đua, sáng kiến của các cá nhân nộp cho cô Lê Thị Cẩm Bình trước thời gian quy định trong văn bản 2077/HD-SGDĐT ngày 12/09/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, để thông qua Hội đồng sáng kiến cấp trường trước khi nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo.

   

  - Thời gian trường gửi hồ sơ thi đua về SGDĐT: 21/6/2019.

   

   ________________________________________________________

  VỀ HỒ SƠ XÉT KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"

  Thực hiện theo Quyết định 3047_QĐ-SGDDT_07-12-2018_Quyet dinh ve viec ban hanh quy dinh tieu chuan thi dua nam hoc 2018-2019.pdf (xem Điều 10  - Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục)

  Mẫu thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (mẫu 2, mẫu 3 .doc)

  - Cá nhân trong ngành thực hiện mẫu 2; Ngoài ngành (người có công đóng góp cho sự nghiệp giáo dục) thực hiện mẫu 3.

  - Hồ sơ Kỷ niệm chương nộp ngày 12/3 hằng năm cho Thầy Lam.

  Hồ sơ Kỷ niệm chương gồm:

  1. Mẫu 2 (đối với người công tác trong ngành GD)

  2. Quyết định tuyển dụng (bản phô tô)


  Nhắn tin cho tác giả
  Trương Thanh Lam @ 16:06 15/05/2019
  Số lượt xem: 322
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến